Ochrana Údaju

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svoji prvořadou povinnost. V tomto dokumentu naleznete základní informace o zpracování osobních údajů fyzických osob, které s námi uzavřely kupní smlouvu na výkup sběrového papíru a přehled hlavních principů zpracování a ochrany osobních údajů ve společnosti Austrian Recycling s.r.o.

1. Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost Austrian Recycling s.r.o., IČ: 28117387, se sídlem Temelín 127, Temelín 373 01, Česká republika (dále jen „Austrian Recycling s.r.o.“). Kontaktovat nás můžete na tel.č. +420 385 310 847, nebo e-mailu office[at]austrian-recycling.com.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Pro účely uzavření a plnění kupní smlouvy na výkup sběrového papíru zpracováváme:
identifikační údaje: jméno, příjmení, případně obchodní jméno (firma), IČ, sídlo, případně adresa pro doručování;
kontaktní údaje: telefon, e-mail;
číslo bankovního účtu: jedná se o údaj nezbytný pro vyplácení kupní ceny;
údaje týkající se dodávek sběrového papíru: typ a množství prodávaného materiálu a dobu uskutečnění jednotlivých dodávek materiálu. Dodávky od jednotlivých dodavatelů vyhodnocujeme formou přehledu měsíčních obratů zpracovávaného pro interní potřeby společnosti;
údaje ze vzájemné e-mailové komunikace.
Jestliže s námi komunikujete jako zástupce právnické osoby, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a kontaktní údaje na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění kupní smlouvy na výkup sběrového papíru s osobou, kterou zastupujete.

3. Proč osobní údaje zpracováváme a na jakém právním základě? Po jak dlouhou dobu budou osobní údaje uchovávány?

Základním účelem zpracování osobních údajů je uzavření a plnění kupní smlouvy na výkup sběrového papíru. Bez poskytnutí osobních údajů by nemohlo dojít k uzavření smlouvy. Právním základem je tak plnění smlouvy. Na tomto právním základě osobní údaje zpracováváme po dobu trvání této smlouvy.
Osobní údaje dále zpracováváme po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Účelem a právním základem tohoto zpracování je plnění zákonných povinností vyplývajících ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

4. Komu osobní údaje předáváme?

Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, případně obchodní jméno (firma) a údaje týkající se dodávek předáváme v rámci skupiny podniků, do které Austrian Recycling s.r.o. patří. Právním základem tohoto předání je oprávněný zájem na předání v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely. Osobní údaje nebudou v žádném případě předávány mimo prostor Evropské unie.

5. Co děláme pro bezpečnost vašich osobních údajů?

Učinili jsme veškerá technická a organizační opatření nezbytná k tomu, abychom zajistili dostatečnou ochranu zpracovávaných osobních údajů, a to s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob.
Aplikujeme systém řídících a kontrolních postupů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití údajů.

6. Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů vám náleží veškerá práva dle platných právních předpisů (od 25. května 2018 se jedná zejména o obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, tedy tzv. GDPR). Dle tohoto nařízení máte následující práva:

• právo na přístup k osobním údajům;
• právo na opravu a doplnění;
• právo na výmaz;
• právo na omezení zpracování;
• právo vznést námitku;
• právo na přenositelnost
• právo podat stížnost.

6.1. Právo na přístup

Na dotaz vám sdělíme, zda zpracováváme nějaké osobní údaje týkající se vaší osoby. Pokud ano, pak vám sdělíme zejména účel takového zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, kategorie příjemců, či plánovanou dobu uložení. Za předpokladu, že nebudou dotčena práva a svobody jiných osob, vám bezplatně poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů, které se vás týkají. Za další kopie však již můžeme účtovat přiměřený poplatek odpovídající našim administrativním nákladům.

Dovolujeme si vás upozornit, že v případě uplatnění práva na přístup k osobním údajům můžeme požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali vaši totožnost za účelem ověření vaší identity. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům.

6.2. Právo na opravu a doplnění

Můžete nás požádat o opravu nepřesných údajů, které se týkají vaší osoby. Dále máte právo předat nám doplňující osobní údaje, pokud jsou potřebné.

6.3. Právo na výmaz

Můžete se na nás obrátit s požadavkem na vymazání osobních údajů. Vaše osobní údaje nemusíme vymazat např. tehdy, pokud bychom je potřebovali pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, nebo pokud by nám zpracování takového údaje ukládaly právní předpisy. Takových výjimek je více a najdete je všechny v článku 17 odst. 3 GDPR.

6.4. Právo na omezení zpracování

Na Vaši žádost omezíme zpracování osobních údajů, pokud:

• máte za to, že námi zpracovávané údaje týkající se vaší osoby jsou nepřesné. Takové zpracování pak omezíme do doby, než ověříme přesnost těchto osobních údajů;
• zpracování je protiprávní, ale vy odmítnete výmaz osobních údajů a místo toho požádáte o omezení jejich použití;
• my již nebudeme osobní údaj potřebovat pro naše účely, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
• jste z osobních důvodů (tj. z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace) vznesli námitku proti zpracování, které bychom opírali o náš oprávněný zájem. Takové zpracování osobních údajů jsme pak povinni omezit do doby, než bude ověřeno, zda náš oprávněný zájem převažuje nad Vašimi osobními důvody (tj. důvody vyplývajícími z Vaší konkrétní situace).

V případě omezení zpracování můžeme tyto osobní údaje pouze:

• uložit,
• dále zpracovávat s Vaším souhlasem,
• dále zpracovávat z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
• dále zpracovávat z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu EU nebo členského státu.

6.5. Co to znamená, že mám právo vznést námitku?

Pokud by se v konkrétním případě jednalo o zpracování osobních údajů, které by bylo nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu (tedy nikoliv o zpracování na základě souhlasu, pro plnění smlouvy, apod.) můžete z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace vznést proti takovému zpracování námitku. Pokud neprokážeme, že náš oprávněný zájem na konkrétním zpracování převažuje nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, takové zpracování ukončíme?

6.6. Právo na přenositelnost

Máte právo na přenositelnost osobních údajů. Pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu nebo je nezbytné pro plnění uzavřené smlouvy a provádí se automatizovaně, máte podle článku 20 GDPR právo od nás získat osobní údaje, které se vás týkají, a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Žádosti však nelze vyhovět, pokud by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob.

6.7. Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

7. Ochrana soukromí a děti

Naše obchodní aktivity nejsou zaměřovány na osoby mladší 18 let.

8. Jak mohu uplatnit svá práva? Kam se mohu obrátit s dotazem?

Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete se na nás kdykoliv obrátit, a to písemně na adresu Temelín 127, Temelín 373 01, Česká republika, na e-mail office[at]austrian-recycling.com, nebo na tel.č. +420 385 310 847.
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě uplatnění práva na přístup k osobním údajům, či jiných práv můžeme požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali vaši totožnost za účelem ověření vaší identity. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá, zejména pokud používáte naše webové stránky. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů vám proto poskytne úplné informace o tom, které z vašich osobních údajů zpracováváme, když využíváte naše internetové služby a jak (coby správce) tyto údaje chráníme. Údaje se zpracovávají na základě příslušných zákonných ustanovení. Správce zpracovávání údajů: Austrian Recycling s.r.o. Zástupce správce: Lenka Havelková, jednatel společnosti, e-mail: havelkova[at]austrian-recycling.com; tel.: +420 385 310 847

A) NÁVŠTĚVA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

Pokud navštívíte naše webové stránky, žádné vaše osobní údaje se nebudou ukládat na našich webových serverech bez vašeho výslovného souhlasu. Pro lepší použitelnost našich webových stránek je však výhodné, když jsou dočasně uchovány logové soubory a cookies; proto na našich webových stránkách vyžadujeme váš souhlas. Tento souhlas nejste povinni poskytnout a i bez jeho udělení budete moci webové stránky používat; v některých případech však můžete při užívání našich webových stránek narazit na určitá omezení.

B) SOUHLAS S UKLÁDÁNĺM A POUŽĺVÁNĺM LOGOVÝCH SOUBORŮ A POUŽĺVÁNĺM COOKIES

1. Pokud poskytnete výslovný souhlas s ukládáním a užíváním logových souborů a s používáním cookies, naše webové servery dočasně uloží každý vstup do logového souboru. Tím budou shromažďovány a ukládány následující údaje:

• IP adresa počítače, z něhož vyšel požadavek
• Datum a čas přístupu
• Název a URL stahovaných údajů
• Množství předaných údajů
• Informace, zda byl požadavek úspěšný (kód stavu HTTP)
• Informace o použitém vyhledávači a operačním systému
• Webové stránky, z nichž pochází přístup

Právní základ pro uchovávání údajů je naším legitimním zájmem, jelikož takové údaje slouží především pro účel řádného provozu serveru a zabezpečení systému (Čl. 6, odst. 1, bod f GDPR).

Naše webové stránky navíc v případě, že poskytnete svůj souhlas, používají i cookies (pro více informací viz níže Politika cookie).

Shromážděné údaje jsou zpracovávány za účelem umožnění použití webových stránek (vytvoření připojení), bezpečnosti systému, technologické správy síťové infrastruktury a za účelem anonymizovaného, statistického vyhodnocení užívání a optimalizace naší přítomnosti na internetu.

Shromážděné údaje jsou uchovávány po dobu maximálně 38 měsíců.

V  tomto kontextu bychom chtěli zdůraznit, že budeme vyhodnocovat IP adresy pouze interně, např. v případě útoků na naši síťovou infrastrukturu.

2. daje, které byly uloženy v okamžiku vašeho online přístupu k nám, budou poskytnuty třetím stranám, pouze pokud budeme povinni tak učinit ze zákona nebo na základě soudního rozhodnutí, pokud je takové poskytnutí nezbytné pro účel uplatnění práv a trestního stíhání v případě útoku na naši internetovou infrastrukturu. Údaje neposkytneme pro jiné nekomerční nebo komerční účely.

3. Politika Cookies
Pokud jste poskytli svůj výslovný souhlas ukládat a používat logové soubory a používat při návštěvě našich webových stránek cookies, budou naše webové stránky používat cookies v některých případech mimo těch, které jsou uvedeny v Článku A. Slouží k tomu, aby naše působení bylo vstřícnější k uživatelům a účinnější. Cookies jsou malé textové soubory, které vyhledavač ukládá ve vašem počítači. Údaje jsou shromažďovány a ukládány výhradně v anonymizované a pseudonymizované formě.

Po prvním kontaktu s webovými stránkami se na terminálu uživatele vytvoří následující cookies:

Před přihlášením:

• jazyk (jazykový parametr) = platný až do konce relace
• ROUTEID (parametr pro vyvažování zátěže) = platný až do konce relac

Po přihlášení:

• sid (parametr relace) = platná až do konce relace
• sid key (parametr relace) = platná až do konce relac

Následující cookies jsou nastaveny při návštěvě webové stránky:

• fe_typo_user (session cookie)Typo3 cookie, platný pro celou plochu
• resolution (session cookie) Typo3 cookie, platný pro celou plochu
• cookieAgree (no session cookie)Typo3/JavaScript cookie, pokud je cookie banner přijat, životnost 2 týdny. Tento cookie se nastaví pouze pokud je cookie banner aktivován.

Po přístupu na webové stránky Google Analytics se nastaví následující cookies:

• _ga:(Parametr Google), životnost 2 roky
• _gid: (Parametr Google), životnost 24 hodin
• _gat: (Parametr Google), životnost 10 minut

Ve svém prohlížeči můžete stanovit, zda mohou být cookies  nastaveny nebo ne. Nastavení cookies můžete zabránit příslušným nastavením; chtěli bychom však upozornit, že v tomto případě možná nebudete moci plně využít všechny funkce naší webové stránky.

4. Použití Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu Google Inc. pro webovou analýzu.

Google Analytics používá také cookies, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači, a které umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace o vašem používání této webové stránky, kterou generuje cookie (včetně vaší IP adresy) budou převedeny na server Google v USA a tam budou uloženy. Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho užívání webové stránky, k přípravě zprávy o aktivitách na webových stránkách pro operátory webových stránek a k poskytování dalších služeb týkajících se užívání webových stránek a internetu.  Google také případně předá takové informace třetím stranám, za předpokladu, že je to ze zákona nezbytné, a v rozsahu, v jakém tyto třetí strany takové údaje zpracovávají jménem Google. Google v žádném případě nespojí vaši IP adresu s jinými údaji ukládanými u Google.

Nastavení cookies můžete znemožnit příslušným nastavením ve vašem prohlížeči; avšak upozorňujeme, že v tomto případě možná nebudete moci plně využít všechny funkce této webové stránky. Navíc můžete znemožnit Google získávání shromážděných údajů a zpracovávání těchto údajů stažením a instalováním příslušného modulu prohlížeče z https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Další informace o podmínkách užívání a zásadách Google o ochraně osobních údajů lze najít pod následujícími odkazy:

https://support.google.com/analytics/answer/7124332?hl=de
https://www.google.de/intl/de/policies/

Google Inc. je certifikovaný podle Úmluvy mezi EU a USA o ochraně soukromí. Certifikát lze dohledat pod https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

C) PRÁVA ZARUČENÁ SUBJEKTŮM ÚDAJŮ

Dále odkazujeme na následující práva zaručená subjektům údajů podle GDPR ohledně zpracovávání osobních údajů, které se jich týkají:

• Právo na informace ze strany správce ohledně osobních údajů týkajících se subjektů údajů podle Čl. 15 GDPR
• Právo na opravu podle Čl. 16 GDPR
• Právo na výmaz podle Čl. 17 GDPR
• Právo na omezení zpracovávání podle Čl. 18 GDPR
• Právo na přenositelnost údajů podle Čl. 20 GDPR
• Právo na vznesení námitky proti zpracovávání podle Čl. 21 GDPR

Subjekty údajů mají dále právo podat stížnost u orgánu pro ochranu údajů. V tomto ohledu také odkazujeme na webové stránky orgánu pro ochranu údajů, které naleznete na https://www.uoou.cz/

D) ODKAZY NA DALŠĺ POSKYTOVATELE

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na další poskytovatele a odkazy na naše působení v sociálních médiích. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na webové stránky a služby, které jsou naším majetkem a jsou námi provozovány. Nemáme vliv na externí odkazy, které vzniknou z našich služeb. Neodpovídáme za to, zda poskytovatelé nebo provozovatelé platforem sociálních médií splňují zákonná ustanovení o ochraně údajů.

E) OCHRANA TECHNICKÝCH ÚDAJŮ

Přijímáme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom ochránili vaše údaje, které zpracováváme, proti náhodné nebo záměrné manipulaci, ztrátě, zničení nebo neoprávněnému přístupu. Naše bezpečnostní opatření se pravidelně zdokonalují v souladu s technologickým pokrokem.

F) PLATNOST A NEJNOVĚJŠĺ VERZE PROHLÁŠENĺ O OCHRANĚ OSOBNĺCH ÚDAŮ

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je přímo použitelné a nahrazuje všechna předchozí prohlášení o ochraně osobních údajů. Vyhrazujeme si právo změnit toto Prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud to budeme pokládat za nezbytné a/nebo účelné.

AUSTRIAN RECYCLING s.r.o. | CZ-373 01 Temelín 127 | +420 385 310 847 | office@austrian-recycling.com
Jednatel Společnosti: Lenka Havelková | Impresum | Ochrana údajů | Všeobecné obchodní podmínky
AUSTRIAN RECYCLING s.r.o. | CZ-373 01 Temelín 127 |
+420 385 310 847 | office@austrian-recycling.com

Jednatel Společnosti: Lenka Havelková |
Impresum | Ochrana údajů | Všeobecné obchodní podmínky

AUSTRIAN RECYCLING s.r.o. | CZ-373 01 Temelín 127 |
+420 385 310 847 | office@austrian-recycling.com

Jednatel Společnosti: Lenka Havelková |
Impresum | Ochrana údajů | Všeobecné obchodní podmínky

TOP